Valgforbund KV17

Radikale Venstre i Esbjerg har ved kommunalvalget 2017 valgt at være i valgforbund med Socialdemokratiet, SF, Alternativet, Enhedslisten og os Radikale. Det gælder ikke kun teknisk, så vi undgår stemmespild, men også politisk. Selv fremhævede jeg følgende ved valgforbundets indgåelse:

“Der skal være plads til og tages hånd om dem, der ikke kan klare sig selv. Derfor er det rigtig godt, vi har et stærkt politisk fokus på udsatte borgere og at vi prioriterer mental sundhed, forebyggelse og den tidlige indsats højt. Jeg er også rigtig glad for, at vi vil skabe bedre forhold for børn og familier.”

VALGFORBUNDETS POLITISKE TEMAER
Valgforbundets partier er enige om følgende 10 overordnede politiske temaer:

• Partierne går til valg på at sikre et nyt politisk flertal og en ny borgmester i Esbjerg Kommune.
• Partierne har et stærkt politisk fokus på kvaliteten inden for dagpasning, skole, sundhed og ældreomsorg. Fordi det er vigtigt for familiernes tryghed og for kommunens udvikling. Fokus på mental sundhed, forebyggelse og tidlig indsats. Samtidig ønsker partierne øget politisk fokus ift. de udsatte borgere. Der skal være plads til dem, der ikke nødvendigvis kan klare sig selv.
• Partierne ønsker, at den lokale beskæftigelsespolitik skal prioriteres så flest muligt kommer i arbejde. Midlerne er individuel støtte, fastholdelse og kompetenceløft – med målrettet fokus på rekruttering til arbejde og uddannelse. Samtidig vil partierne arbejde for en afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen.
• Partierne vil modvirke social dumping. Det kan gøres ved at indføre arbejds- og sociale klausuler i kommunale udbud, der sikrer lønmodtagerne ordentlige løn- og arbejdsforhold samt med krav om lærlinge/elevpladser samt socialt og grønt ansvar. Samtidig skal eventuelle hovedentreprenører gøres ansvarlige for, at underleverandører lever op til de stillede krav og betingelser (kædeansvar). Desuden vil partierne sikre, at Lov om Virksomhedsoverdragelse er gældende ved kommunale udbud.
• Partierne vil aktivt bidrage til et bedre kommunalt erhvervsklima. Midlerne er et tæt og koordineret samspil mellem Esbjerg kommune, Esbjerg Havn, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne om kommunens vision og vækststrategi. Vi vil prioritere en veluddannet arbejdsstyrke, og arbejde for en hurtig, effektiv og koordineret sagsbehandling i en erhvervsmæssig task force.
• Partierne vil opprioritere den kommunale energi, miljø- og klimapolitiske dagsorden. Der skal sættes konkrete mål for CO2 nedsættelse og vi vil tilstræbe at være klimakommune. Der skal stilles krav om, at kommunale byggerier opføres efter energi- og miljømæssige bæredygtige principper og opfylder mål om laveenergi byggeri og et godt indeklima. Som landets energimetropol ønsker partierne mere aktivt at investere i grøn vækst.
• Partierne arbejder for en forbedret infrastruktur, herunder øget politisk prioritering af og investering i den kollektive trafik.
• Partierne ønsker en forbedret integration af nye borgere. Integrationsindsatsen skal bygge på gensidig respekt med pligter og rettigheder, der skal sikre, at de nye medborgere får job, uddannelse og bliver en naturlig del af vores lokalsamfund.
• Partierne vil arbejde for et åbent og levende lokaldemokrati med øget borgerinddragelse. Derfor støtter partierne aktivt op om lokalrådenes arbejde, udvikling af landdistrikterne og det frivillige engagement. Derudover vil partierne invitere borgerne til at udvikle politik sammen med byrådet, herunder i forbindelse med budgettet.
• Partierne har et stærkt personalepolitisk fokus, og betragter personalepolitikken som et offensivt værktøj til at fastholde og tiltrække medarbejdere. Mere tillid til den enkelte og fjernelse af unødvendig registrering og kontrol til gavn for kerneydelserne. Midlerne er bl.a. medarbejderinddragelse, efter – og videreuddannelse, åbenhed og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmarkedets parter skal naturligt inddrages i den kommunalpolitiske proces.